Naphazoline/Pheniramine (5ml) Soln 0.025-0.3% (Naphcon A)