Naphazoline/Pheniramine Ophth 0.027-0.315% 15ML (Opcon)